Privacy beleid

 

Natuurgeneeskundige praktijk Anneke van Reek hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Natuurgeneeskundige praktijk Anneke van Reek houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 

Als Natuurgeneeskundige praktijk Anneke van Reek ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van mijn privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens::

Natuurgeneeskundige praktijk Anneke van Reek
Korteweg 11
4438 AC Driewegen

annekevanreek@hetnet.nl

0113 – 34 16 05


Waarvoor verwerk ik persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Natuurgeneeskundige praktijk Anneke van Reek verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kan ik de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan mij geeft kan ik aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.  Natuurgeneeskundige praktijk Anneke van Reek geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zal ik de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan ik persoonsgegevens delen met derden indien u mij hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
 

Minderjarigen

Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn

Natuurgeneeskundige praktijk Anneke van Reek bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.


Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door een van mijn verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Ik kan u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.
 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vraag ik u hierover met mij contact op te nemen. Komt u hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van mijn privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op!
 

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. De enige cookie die mijn website gebruikt, is de functionele cookie om de website goed te laten werken. Dit is een zogenaamde ‘first party cookie’ die door mijn website zelf worden gezet en alleen door mijn website zelf kan worden gelezen. Deze cookie wordt alleen gebruikt voor functionaliteit van de website. Natuurgeneeskundige praktijk Anneke van Reek maakt geen gebruik van andere cookies.

 

In geval wijziging van mijn Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

 

 

© Anneke van Reek 2006-2019 ~*~ Laatst bijgewerkt: 08-03-2019